Zjawisko o charakterze

Rate this post

Można zatem stwierdzić, że nieszczęścia, a także przemoc fizyczna, zebrane przez firmę Globe Health Company jako przyczyny zewnętrzne (4), zachowując ich wyjątkowość, należy wspólnie badać.

Stanowią problem zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia o wspaniałej wielkości i transcendencji, ponieważ wywarły silny wpływ na zachorowalność, a także śmiertelność populacji, a także istnieją techniki ich zapobiegania i kontroli.

Definiuje się Zdrowie

to jako ważną kwestię, ponieważ podejścia te albo nie są stosowane, albo  Zdrowie pomimo działań podjętych w celu obniżenia ich wytrzymałości, utrzymały wskaźniki powyżej oczekiwanego stopnia (5).

wieloprzyczynowym – przemoc fizyczna jest przedmiotem zainteresowania rynku wellness, przede wszystkim ze względu na liczbę zgonów, które powoduje, a także potrzebę opieki zdrowotnej, która spowodowała obrażenia.

W Brazylii przemoc fizyczna pojawiła się w dużej i wciąż rosnącej liczbie, wywołując oznaki dobrego samopoczucia całkowicie negatywne dla populacji. Wskaźniki śmiertelności w wyniku przyczyn zewnętrznych wzrosły o około 50% od końca lat 70. do pierwszych pięćdziesięciu procent lat 90.

(6), z istotnymi różnicami regionalnymi (7).

W szczególności w odniesieniu do zabójstw wskaźniki te są tak wysokie, że można je porównać do tych w Anglii w średniowieczu (8). W São Paulo, gdzie rzeczywiście wykonalne było zastosowanie tej samej metody do danych z dłuższego okresu, wzrost wartości jest wyraźniejszy.

W celu zbadania

W celu zbadania Widać, że awarie ruchu na stronach internetowych, które przez wiele lat były jednym z naj Zdrowie ważniejszych rodzajów zgonów z przyczyn zewnętrznych, ustąpiły miejsca zabójstwom. Stanowią one od około piętnastu lat najbardziej istotny rodzaj przemocy, powodujący w mieście udział przekraczający 60% wszystkich ofiar śmiertelnych, które miały tam miejsce, po bardzo wysokich cenach (9).

przyczyn zewnętrznych, metoda epidemiologiczna poszukiwała charakterystyki profilu celów i scenariuszy zdarzenia, ważnych wymagań, tak aby programy, które mają być wdrażane w celu ich uniknięcia, były odpowiednie dla najbardziej podatnej populacji.

Prawda, że ​​przemoc objawia się ogólnie u mężczyzn, jest w rzeczywistości odpowiedzialna za pewne zaniepokojenie demografów, ponieważ jej poziom w pewnym sensie zagroził pożądanej równowadze demograficznej populacji.

Jednakże, ponieważ przemoc fizyczna występuje na ogół w młodym wieku, w wieku produkcyjnym, zagraża ona również korzyściami osiągniętymi w przewidywanej długości życia jej mieszkańców. 

W przypadku kraju przyczyny zewnętrzne były odpowiedzialne za utratę około 3 lat życia u mężczyzn (10), a dla społeczności São Paulo najnowsze dostępne informacje wskazują, że śmierć w wyniku zabójstw oznacza śmierć. około czterech lat dla facetów (11).

 Dlatego skrajne Zdrowie

Wskaźniki z 1995 r. W Brazylii pokazały już, że w przypadku młodych mężczyzn ceny zgonów z przyczyn zewnętrznych były wyższe niż w USA, a także prawie 2 młodych Brazylijczyków zmarło na każdego młodego Kanadyjczyka, Włocha lub Francuza (12).Te zgony wymagają istotnej reprezentacji, nie tylko w odniesieniu do ich składowych, ale dodatkowo

– i przede wszystkim – co do tak zwanych „nawyków generujących ryzyko”, jakie zakładają młodzi ludzie.W rzeczywistości rozumowanie epidemiologiczne miało na celu zbadanie, w każdym z różnych rodzajów przyczyn zewnętrznych, wykonalnych czynników, które doprowadziły do ​​ich incydentu.

spożycie alkoholi i zażywanie specyfików zostało faktycznie zidentyfikowane jako jeden z tych aspektów. W odniesieniu do alkoholu, mimo że jego analiza nie jest przeprowadzana regularnie, konkretne badania naukowe faktycznie wykazały, u pacjentów hospitalizowanych na izbie przyjęć, wyniki z większą pozytywnością wśród osób cierpiących na agresję (13).

Jeśli chodzi o suplementy, ich stosowanie również wydaje się wzmacniać, w tym w szkołach.Ofiary ś Zdrowie miertelne w wyniku zabójstw spowodowanych bronią palną, a także ich wzrost w Brazylii świadczą o szerokim dostępie do broni w tym kraju.

Badania przeprowadzone na podstawie informacji z São Paulo Legal Medical Institute ujawniły, że w 1960 r. Tego typu narzędzia były odpowiedzialne za 28,4% wszystkich ofiar śmiertelnych (14), a za morderstwa w

  • 2000 r. (Kwiecień, maj i czerwiec), wykazali, że 90% zostało przeprowadzonych w ten sposób (15).
  • W innej stolicy Brazylii, Recife, w 1997 r. Broń była przyczyną 97% zabójstw dzieci poniżej 20 roku życia (16).

Podając na przykład zalecenie, związek między przemocą fizyczną a ubóstwem jest trudny do zinterpretowania, ponieważ biorąc pod uwagę liczne elementy tego partnera, trzeba uważać, aby nie wpaść w uproszczony widok przyczyny i skutku.

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na prawdę, że biedna ludność, oprócz niskiego dochodu, cierpi z powodu wielu niedostatków, które mogą również przyczyniać się do aspektów sprzyjających przemocy, takich jak bezrobocie (17).

Niedawno niektóre badania ujawniły, że zapisy autorytetów można również uznać za aspekt ryzyka (18), podczas gdy wyższy stopień edukacji i nauki, praktyka religijna i widoczność ojca w twoim domu są brane pod uwagę zmienne ochronne (19).

Z finansowego punktu widzenia przemoc jest kosztem nie do zmierzenia, ale zdecydowanie jest dość wysoki, biorąc pod uwagę, że wpływa przede wszystkim na populację w wieku produkcyjnym, która jest szybko pozbywana z otoczenia, w którym żyją, przechodząc lub przejeżdżając obok. następstwa, w wielu przypadkach poważne i trwałe.

Jeśli chodzi o koszty leczenia urazów, cierpiących z powodu rozstroju zdrowia, niezbędne są pewne kontrole. 

Hospitalizacje wynikające z urazów spowodowanych przyczynami zewnętrznymi we własnyc Zdrowie h ośrodkach zdrowia lub we współpracy z Unified Wellness System w Brazylii stanowią około 6% wszystkich hospitalizacji (dane z 2000 roku). Wartość ta może wydawać się zmniejszona, ale wynosi około 700 tysięcy hospitalizacji / rok.

Zamierza zmniejszyćWciąż z punktu widzenia kosztów placówki opieki zdrowotnej, możliwe było ujawnienie, że w São Paulo wartość ta odpowiada około 8% całkowitych wydatków, co pokazuje, że pacjent po traumie jest bardzo drogi, a jego koszt na dzień jest wyższy o 60%. niż pacjenci hospitalizowani z powodów całkowicie naturalnych (20).

Różnica ta prawdopodobnie wynika z większości dni hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, a także z droższych procedur, takich jak operacje, a także diagnostyki obrazowe.

Aby poradzić sobie z tym wszystkim, istotną kwestią jest Krajowa polityka w zakresie zmniejszania zachorowalności i zgonów z powodu wypadków i przemocy (21), przygotowana przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia i Zdrowia oraz zaproszonych specjalistów. dokument do przekazania usterki.

Zamierza zmniejszyć zachorowalność, a także śmiertelność z tych przyczyn w kraju, poprzez rozwój zestawu zwerbalizowanych i usystematyzowanych działań z różnych rynków rządowych, z różnych grup społecznych i całej populacji. Należy pamiętać, że przemoc fizyczna jest stale złożona, obejmująca – w swojej genezie i rozwoju