Rada Społeczna

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu i Dyrektor działu Internal Medicine w firmie Pfizer Polska. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w firmach Janssen-Cilag, Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r., obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Internal Medicine Pfizer Polska, jest także członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Pfizer Innovative Health. Pełni funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich, jak INFARMA, Pracodawcy RP, Executive Club.
Równolegle do aktywnego życia zawodowego, Dorota Hryniewiecka-Firlej z zaangażowaniem działa na rzecz społeczności lokalnych. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami, w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników, przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów. Gra na fortepianie z myślą o Janie Sebastianie Bachu, a na korcie tenisowym – z podglądem na Rogera Federera.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia – akademickiego think-tankuzajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Od 2010 r kieruje programem „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz wieloma certyfikowanymi przez Uczelnię Łazarskiego programami szkoleniowymi dedykowanymi lekarzom, kadrze zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia. Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i przywództwa.

Dr hab. n. med. Marcin Grabowski – Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii. Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Samodzielny operator w trakcie zabiegów elektroterapii serca, posiadający najważniejsze polskie i europejskie certyfikaty zabiegowe. W swojej codziennej pracy kontroluje pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii z zastosowaniem telemedycyny.
Inicjator i kontynuator projektów i przedsięwzięć telemedycznych w kardiologii, współautor dokumentu „Deklaracja Bałtycka” — telemedycyna i mHealth jako wsparcie procesów klinicznych w kardiologii. Były członek i sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezes Klubu 30 PTK w kadencji 2011-2013. Współautor monografii i rozdziałów w podręcznikach, prac oryginalnych publikowanych w recenzowanych czasopismach. Wyróżniony w konkursie „Super Talenty” w medycynie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrody Prezesa Rady Ministrów RP, nagrody Prezesów PTK.

Dr Jacek Grabowski  – lekarz i menedżer, od 2009 roku Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Współtwórca Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych.

Jest twórcą i prekursorem systemu rozliczeń szpitalnych JGP w Polsce. Będąc Kanclerzem uczelni, uruchomił, po wielu latach kryzysu, szpital Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który stanowi zalążek Kampusu CKD.

Dr n. med. Jarosław Biliński – Lekarz, doktor nauk medycznych. W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył w 2013r kierunek lekarski z najwyższym wynikiem na roku w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył rok przed planem studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w 2017r obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat prestiżowej Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk.
W pracy naukowej zajmuje się tematyką z dziedzin hematologii, transplantologii klinicznej, immunologii, metagenomiki, genetyki i odpowiedzi przeciwnowotworowej. Autor wielu publikacji pełnotekstowych (łączny współczynnik oddziaływania [impact factor] >25, liczba cytowań 98, Index Hirsha 3), streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych. Kierownik trzech grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego. Lekarz rezydent hematologii w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2015 roku wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, od 2018 roku wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz członek Naczelnej Rady Lekarskiej. W 2016r członek zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przy Ministrze Zdrowia. W dniu 27 czerwca 2018r powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Główne zainteresowania pozanaukowe to systemy ochrony zdrowia, ekonomika zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, socjologia, filozofia, psychologia społeczna, publicystyka oraz sport i muzyka.

Marek Balicki – Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP  (19982001), wieloletni parlamentarzysta (poseł I, II i VI kadencji, senator V kadencji).
W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych. M. in. w XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, członek Zarządu Regionu Gdańskiego, delegat na I KZD. W stanie wojennym internowany,działacz podziemnej TTK „S” w Lęborku, redaktor pisma podziemnego „Robotnik Lęborka. W IV 1983 aresztowany, zwolniony 26 VII 1983 na mocy amnestii.
Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca i autor licznych publikacji dot. m. in. polityki zdrowotnej; organizacji, finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia; praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.

Grzegorz Juszczyk – Doktor nauk medycznych, od 2003 roku naukowo związany z Zakładem Zdrowia Publicznego WUM. Główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy.  Przez 14 lat wdrażał i nadzorował realizację projektów prozdrowotnych dla pracowników.

 

Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku,  pediatra z II stopniem specjalizacji.
Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Absolwentka Studium Marketingu oraz Studium Menedżerskiego „Zarządzanie Służbą Zdrowia”
w Gdańskiej Fundacji Szkolenia Menedżerów, w której obecnie kontynuuje studia MBA.
Posiada bogate doświadczenie zarówno w zarządzaniu placówkami służby zdrowia jak i zarządzaniu środkami publicznymi w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie,
a w latach 2006-2008 była zastępcą dyrektora do spraw medycznych, a następnie pełniącą obowiązki dyrektora naczelnego w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku).
Laureatka nagród m.in.:
2001 – brązowy medal w II Edycji Konkursu o tytuł Menedżera Roku 2001 w Służbie Zdrowia organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Wielkopolskie Doradztwo Gospodarcze DGA – Poznań
2018 – tytuł „Lidera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie Publiczne” przyznawanego przez kapitułę konkursu „Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” organizowanego przez miesięcznik „Menedżer Zdrowia”.
18 kwietnia 2018 r. powołana przez Ministra Zdrowia w skład Rady Społecznej Narodowej Debaty
o Zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”.

Maria Jolanta Ochman – mgr socjologii, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, terapeuta-tyflopedagog.
Od 1989 r. członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1983-1998 terapeuta w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Od 1998 r. do chwili obecnej członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 2002 r. do chwili obecnej przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W latach 1999-2002 członek Rady Mazowieckiej Kasy Chorych. W latach 2007-2015  wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ. W latach 2006-2010 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialna za problematykę zdrowotną. Od 2011 r. do chwili obecnej konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Od 2015 r. członek Rady NFZ delegowany przez reprezentatywne organizacje związkowe.
Od października 2015 roku członek Sekcji Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: w zakresie negocjacji i zarządzania, dialogu społecznego i organizacji służby zdrowia. Uczestniczy w pracach europejskich związków zawodowych w branży ochrony zdrowia.
Posiada na swoim koncie publikacje prasowe na temat ochrony zdrowia w periodykach branżowych, w „Tygodniku Solidarność”, „Naszym Dzienniku”.

Prof. Piotr Czauderna – Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Univ. Aix-en-Provence (MBA). Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2006-2008 Pełnomocnik Rektora AMG ds. Programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego (Centrum Medycyny Inwazyjnej); 1996-2000 sekretarz ZG Polskiego Tow. Chirurgów Dziecięcych, 2000-2003 sekretarz generalny PTChD, 2003-2009 przew. oddz. PTChD w Gdańsku, od 2009-2012 Prezes-Elekt PTChD, 2012-2014 Prezes PTChD; 2006-2012 Przewodniczący Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL); 2009-2015 przedstawiciel Polski i członek Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS), od 2016 prezes w.w. Sekcji, Konsultant wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej w woj. Pomorskim, Przew. Komisji Akredytacyjnej ds. chirurgii dziec. w CMKP. Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju. Ostatni pracował jako przewodniczący ministerialnego Zespołu ds. opracowania koncepcji i powołania Narodowego Instytutu Onkologii.
I-sza Konferencja z serii „Wspólnie o Zdrowiu” odbywająca się w Warszawie w dniu 13 czerwca 2018 r. poświęcona będzie rozważaniom o fundamentalnym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia. Będziemy dyskutować, między innymi, o: zmieniającej się roli państwa i obywatela w systemach ochrony zdrowia na świecie i lekcjach, którymi mogą stać się dla nas przykłady innych krajów, a także o naczelnych wartościach, wokół których zorganizowany winien być sprawny system ochrony zdrowia, a wreszcie również na temat długofalowej strategicznej polityki zdrowotnej, celów głównych i strategicznych systemu oraz podstawowych miar jego efektywności.

Paweł Górski – profesor tytularny od 1992 r. Kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W latach 2008-2016 rektor tegoż Uniwersytetu. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym jako fellow American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology. Nagrodzony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego; specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA.

Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Major general professor Grzegorz Gielerak, graduate of the Medical Faculty of the Military Medical Academy, the Warsaw School of Economics and the Leon Kozminski Academy; Specialist in internal medicine and cardiology, MBA.

Since 2007 the Director of the Military Institute of Medicine.

Dr hab.med.prof. IK. Tomasz Hryniewiecki, absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotne Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz- specjalista kardiolog i chorób wewnętrznych. Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 2015r. Zastępca dyrektora ds. Klinicznych IK w latach 2012- 2015r., Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca IK od 2011r. Kierownik Oddziału Szybkiej Diagnostyki i Izby Przyjęć IK w latach 2009-2011.
Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki w latach 2016-2018. Autor, redaktor licznych podręczników i prac naukowych oraz organizator wielu konferencji naukowych i dydaktycznych.

Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra Zdrowia Publicznego.  Przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej.

Prof. dr hab.n.med. Maciej Banach, Dyrektor ICZMP w Łodzi, ekspert ochrony zdrowia, przewodniczący Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zaburzeń Lipidowych oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Timisoarze, autor ponad 600 publikacji naukowych.

 

Waldemar Paruch, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany, politolog, historyk, kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS, autor około 200 publikacji naukowych, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia Centrum Analiz Strategicznych, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, analityk i ekspert.

Robert Rusak, Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED, od ponad 10 lat związany jest sektorem ochrony zdrowia. Karierę zawodową rozwijał w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Obok pełnienia funkcji prezesa Izby POLMED jest menedżerem ds. relacji z administracją publiczną na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Boston Scientific. Zasiada także w Komisji Planowania i Rozwoju w Komisji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wcześniej pracował dla firm Johnson & Johnson, gdzie odpowiadał za market access oraz Novartis. Ukończył Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie.

Urszula Jaworska, Prezes fundacji własnego imienia. Jest twórcą jednego z pierwszych w kraju Banku Dawców Szpiku Kostnego. Mimo wielu codziennych obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.

Anna Śliwińska – studiowała w Poznaniu, Toruniu, Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Działa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków od 2007 roku, gdzie trafiła początkowo jako osoba odpowiedzialna głównie za kontakty międzynarodowe. Stopniowo przejmowała coraz więcej obowiązków, a w roku 2015 została wybrana przez walne zgromadzenie prezesem Zarządu Głównego. W ramach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zajmuje się nie tylko bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (zwłaszcza edukacji cukrzycowej), ale także propagowaniem świadomości tej choroby w społeczeństwie, jak również reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i zabieganiem o jak najlepsze warunki leczenia. Nadzoruje i koordynuje pracę 370 jednostek terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w całym kraju. Za swoje zaangażowanie wyróżniona Brązowym (2012) i Srebrnym (2016) Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz nagrodą Złoty Otis (2017)

Krzysztof Kopeć – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zrzeszającego największe krajowe firmy farmaceutyczne, które gwarantują bezpieczeństwo lekowe Polski i rozwój gospodarczy kraju. Ekspert w obszarze refundacji leków i farmacji oraz prawa w tym zakresie. Był członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia oraz pełnił funkcję naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w MZ. Pracował również w GIS i Linklaters. Brał udział w pracach grup roboczych UE ds. Leków, był polskim delegatem w grupie Competent Authorities on Pricing and Reimbursement.

 

Dr hab. n. med., dr n. praw. Jakub Pawlikowski – Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Beata Ambroziewicz – Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”

Prof. dr hab. n.med. Andrzeja Matyja – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, polski lekarz, chirurg ogólny, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Roman Badach-Rogowski – Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego

mgr Alina Niewiadomska – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest kierownikiem laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i przewodniczącą łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Jakub Banaszek– Partia Porozumienie

Dr hab. n med. Jarosław Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, medycyny paliatywnej, epidemiologii, zdrowia publicznego, balneologii i medycyny fizykalnej

Halina Kutaj – Wąsikowska – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie

dr hab. n. med. Jacek Fijuth – kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prof. dr hab. n. hum. Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Rządowej Polityki Ludnościowej

Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Przewodniczący KRAUM Rektor ŚUM

Joanna Kopcińska – lekarz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznik prasowy rządu

Jerzy Kozłowski– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Romuald Krajewski – Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii, Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy MZ, Prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)

Waldemar Kraska – lekarz, Senator RP, Przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za służbę zdrowia

Barbara Kutryba – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Polskich Pacjentów

Dr hab. Adam Maciejczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Tomasz Latos, poseł – lekarz, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Dr n. med. Marcin Mikos – sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, prezes Polskiego Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej

dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz – Kierownik Katedry Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. med. Zdzisław Szramik – przewodniczący Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. n. med. Konrad Rydzyński – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

Dr hab. Christoph Sowada – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ

Anna Rulkiewicz – wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej,

Adam Rozwadowski – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med,

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Senator RP, były Minister Zdrowia

Dr n. med. Elżbieta Puacz – diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiolog

Krystyna Ptok – przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński – Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej oraz Pracowni Wszczepiania Rozruszników Serca w Klinice Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – magister farmacji, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Bolesław Piecha – lekarz, deputowany do Parlamentu Europejskiego

Dr hab. n. praw. prof. nadzw. Marek Świerczyński – prof. UKSW, specjalista w dziedzinie prawa farmaceutycznego oraz prawa własności intelektualnej

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr n. med. Piotr Warczyński – były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, gastrolog

Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ

dr hab. n. med. Jacek Wysocki – kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ

Andrzej Zapaśnik – lekarz medycyny rodzinnej, Prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej

dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski prof. nadzwyczajny, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

dr hab. n. med. Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej